E-MAIL

info@topfotobudka.sk

TELEFÓN

(+421) 918640199

VŠEOBECNÉ
OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Adamass s. r. o.

I. Úvodné ustanovenia 

1.1 Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Adamass s. r. o., so sídlom Baltická 17, 040 12 Košice, Slovenská republika, IČO: 48 342 696, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 37989/V ako Predávajúcim a právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá kupuje tovar ponúkaný a/alebo vyrábaný predávajúcim. 

1.2 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ktorú uzatvorí Predávajúci s Kupujúcim za účelom predaja a kúpy tovarov alebo ich výroby, a platia pokiaľ Zmluva nevylúči ich platnosť, resp. platnosť niektorých ustanovení. Pokiaľ budú v Zmluve dohodnuté podmienky odchylné od VOP, budú mať ustanovenia Zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP

1.3 Použitie jednotného čísla v týchto VOP zahrňuje aj číslo množné a naopak, ak to dovoľuje alebo to vyžaduje kontext textu

II. Výklad pojmov 

2.1 Na účely týchto VOP sa rozumie: 

a) Predávajúcim je spoločnosť Adamass s. r. o., so sídlom Baltická 17, 040 12 Košice, Slovenská republika, IČO: 48 342 696, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 37989/V ;
b) Kupujúcim je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ (podľa zákona č. 455/1991 Zb. živnostenského zákona), ktorá kupuje tovar od Predávajúceho;
c) Tovarom je akýkoľvek tovar vrátane čiastočných dodávok alebo ich časti, o ktorom bolo v Zmluve dohodnuté, že ho Predávajúci dodá Kupujúcemu;
d) Zmluvou sa rozumejú všetky zmluvy, dohody, objednávky, emailová aj iná komunikácia vedená písomnou formou medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré sa týkajú kúpy a predaja Tovaru;
e) Komponentami a Nástrojmi sa rozumejú všetky tvoriace nástroje, formy, prípravky, zariadenia všetky časti dodávaného celku (aj softvér), ktoré Predávajúci osobitne obstará t.j. dodá ich tretia strana alebo vyrobí pre použitie pri montáži do Tovaru;
f) Špecifikáciou sú špecifikácie, šablóny alebo iné údaje, ktoré Predávajúci použije pre potreby funkčnosti Tovaru
g) Duševným vlastníctvom sa rozumejú všetky patenty, autorské práva, práva plynúce z povahy autorského práva, práva k databázam, práva k priemyselným vzorom, zapísané i nezapísané priemyslové vzory, ochranné známky, obchodné mená, dobré meno (goodwill), know-how a obchodné tajomstvo (bez ohľadu na to, či sú takéto práva zapísané, vrátane všetkých návrhov a práv k ich podaniu) a všetky obdobné práva a všetko, čo je tomu obdobné v ktorejkoľvek časti sveta;

III. Predmet predaja 

3.1 Predmetom predaja sú výrobky, ktoré Predávajúci prezentuje a predáva na stránke www.topfotobúdka.sk a ktoré Kupujúci kupuje Tovar v súlade s týmito VOP.

3.2 Chyby v písaní alebo iné chyby alebo opomenutia v ponuke tovarov, cenových ponukách, faktúrach alebo iných dokumentoch vydaných Predávajúcim budú opravené bez akejkoľvek zodpovednosti Predávajúceho. 

IV. Objednávky a Špecifikácie 

4.1 Každá objednávka Tovaru sa považuje za návrh na uzatvorenie Zmluvy od budúceho Kupujúceho. Objednávka Kupujúceho nebude považovaná za prijatú Predávajúcim, pokiaľ tak nebude písomne .

4.2 Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby podmienky objednávky spolu s príslušnými Špecifikáciami dodanými Kupujúcim Predávajúcemu, jeho zamestnancom boli úplné a presné. Kupujúci je povinný zároveň zabezpečiť, aby všetky potrebné Špecifikácie týkajúce sa Tovaru boli presné a aby boli Predávajúcemu poskytnuté v dostatočnom predstihu tak, aby mohol riadne splniť svoje záväzky zo Zmluvy v súlade s týmito VOP. Kupujúci zodpovedá za správnosť údajov uvedených v objednávke. Predávajúci je oprávnený kontaktovať Kupujúceho a požadovať od neho doplnenie chýbajúcich údajov. 

4.3 Predávajúci nenesie voči Kupujúcemu žiadnu zodpovednosť v prípade, že Špecifikácie poskytnuté Kupujúcim pre Tovar nebudú dodané v dostatočnom predstihu tak, aby Predávajúci mohol splniť svoje záväzky zo Zmluvy v súlade s týmito VOP, alebo za Špecifikácie, ktoré spôsobia, že bude vyrobený Tovar, ktorý nie je vhodný pre účely Kupujúceho. 

4.4 Akékoľvek zmeny objednávky alebo Špecifikácie požadované Kupujúcim po tom, čo Predávajúci akceptoval objednávku, podliehajú písomnému schváleniu Predávajúceho. 

4.5 V prípade, ak má byť Tovar určený k účelu vymedzenom Kupujúcim, musí byť tento účel použitia a určenia medzi Kupujúcim a Predávajúcim výslovne písomne dohodnutý. Pokiaľ nedôjde k uzatvoreniu takejto dohody o účele použitia a určenia Tovaru, Kupujúci potvrdzuje a súhlasí, že sa pri objednaní Tovaru bude spoliehať na schopnosti a úsudok Predávajúceho ohľadom vhodnosti Tovaru pre účely Kupujúceho. 

V. Vzorky, popisy a tlačoviny 

5.1 Všetky kresby, špecifikácie a reklamy vydané Predávajúcim a akékoľvek popisy, detaily alebo ilustrácie zahrnuté v ktoromkoľvek z katalógov Predávajúceho sú vydané alebo publikované iba za účelom podania približnej predstavy o produktoch, ktoré sú v nich opísané a Kupujúci sa na nich nemôže spoľahnúť, okrem výnimky, ak je to v Zmluve výslovne uvedené. 

5.2 Akékoľvek typografické, administratívne alebo ďalšie chyby alebo opomenutia v katalógu Predávajúceho, ceny, cenník, prijatie ponuky, prijatie objednávky, označenie, balenie, faktúra alebo iný dokument, či informácia vydaná Predávajúcim môže byť Predávajúcim opravená bez zodpovednosti voči Kupujúcemu v ktoromkoľvek čase buď opravením takejto chyby, či informácie verejne alebo publikovaním korekcie na webstránke Predávajúceho alebo písomným upovedomením Kupujúceho.

5.3 Tovar môže byť ponúkaný s alternatívami a s možnými Špecifikáciami, ktoré tvoria súčasť objednávky Kupujúceho a v prípade, že Kupujúci nepredložil k objednávke žiadne Špecifikácie, podľa špecifikácie, ktorú určí podľa svojho vlastného uváženia Predávajúci. 

VI. Cena Tovaru 

6.1 Cenou Tovaru je ponuková cena Predávajúceho alebo v prípade, že takáto ponuková cena nie je, cena určená v cenníku Predávajúceho zverejnenom v čase dodávky alebo predpokladanej dodávky Kupujúcemu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa strany dohodli, že cena Tovaru zahrňuje náklady na štandardné obaly. Neštandardné obaly môžu byť pre Kupujúceho k dispozícii za osobitný poplatok.

6.2 Na webstránke Predávajúceho v cene za Tovar nie je zahrnutá príslušná daň z pridanej hodnoty ani prípadné náklady a poplatky súvisiace s neštandardným balením, nakladaním, vykladaním, prepravou a poistením Tovaru, ktoré znáša Kupujúci a bude o nich vopred informovaný.. 

VII. Platobné podmienky 

7.1 Predávajúci je oprávnený požadovať úhradu ceny Tovaru vrátane všetkých súvisiacich nákladov vopred. V prípade, že Predávajúci požiada Kupujúceho o takúto úhradu, nie je povinný zahájiť plnenie objednávky Kupujúceho, pokiaľ od Kupujúceho takúto úhradu neobdrží. 

7.2 Strany sa dohodli, že lehota splatnosti ceny za Tovar uvedená vo faktúre je podstatnou časťou Zmluvy a jej porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. Cena za Tovar sa považuje za uhradenú okamžikom jej zaplatenia v hotovosti alebo v prípade úhrady bezhotovostným prevodom, okamžikom pripísania sumy ceny za Tovar na príslušný bankový účet Predávajúceho. 

VIII. Dodacie podmienky 

8.1 Pokiaľ nie je medzi stranami písomne dohodnuté inak, bude Tovar zaslaný Kupujúcemu prostredníctvom dopravcu, ktorého vyberie Predávajúci. Dodanie Tovaru Kupujúcemu sa uskutoční tak, že Predávajúci odovzdá Tovar dopravcovi alebo ho dopravca vyzdvihne. Od času prevzatia Tovaru dopravcom sa preprava Tovaru riadi podmienkami dopravcu. 

8.2 Kupujúci znáša všetky náklady týkajúce sa dodania Tovaru, okrem prípadu, ak Predávajúci písomne vyhlási, že tieto náklady znáša on. V prípade, že náklady dodania Tovaru uhradí dopravcovi Predávajúci, je Predávajúci oprávnený okamžite vystaviť Kupujúcemu faktúru na úhradu týchto nákladov.

8.3 Ak bude medzi stranami dohodnuté, že Tovar bude dodaný iným spôsobom, než aký je uvedený v článku 8.1 VOP, dôjde k dodaniu Tovaru:

 8.3.1 v prípade, keď má byť Tovar prevzatý Kupujúcim v priestoroch Predávajúceho, oznámením Predávajúceho Kupujúcemu, že Tovar je pripravený k prevzatiu;

8.3.2 ak je Tovar dodaný Predávajúcim priamo bez použitia dopravcu, dodaním Tovaru Predávajúcim na adresu dodania dohodnutú stranami;

8.3.3 ak je Tovar dopravovaný prostredníctvom tretej osoby, okamžikom, kedy táto tretia osoba Tovar prevezme.

8.4 Všetky časové údaje pre dodanie Tovaru sú len približné a orientačné a Predávajúci nezodpovedá za omeškania s dodaním Tovaru, bez ohľadu na to, čím bude spôsobené. Strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že doba dodania Tovaru sa nepovažuje za podstatnú časť Zmluvy a jej porušenie sa nebude považovať za podstatné porušenie Zmluvy.

8.5 Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá Kupujúcemu vznikne v dôsledku omylu, prípadnému nedoručeniu úplnej dodávky, no v takomto prípade je Predávajúci bezodkladne uvedenú dodávku skompletizovať.

8.6 Ak má byť Tovar dodaný po častiach, každá čiastková dodávka predstavuje samostatný záväzok Predávajúceho. Akékoľvek porušenie povinnosti Predávajúceho dodať riadne niektorú z čiastočných dodávok alebo akýkoľvek nárok Kupujúceho podľa Zmluvy ho neoprávňuje k odstúpeniu od Zmluvy.

IX. Nebezpečenstvo škody na veciach a vlastnícke právo 

9.1 Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho okamžikom dodania Tovaru. 

9.2 Predávajúci zostáva vlastníkom všetkého Tovaru dodaného alebo predaného Kupujúcemu, a to až do okamžiku kedy budú Predávajúcemu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na jeho účet uhradené všetky sumy splatné z dôvodu dodania Tovaru, a úhrady akýchkoľvek iných pohľadávok Predávajúceho voči Kupujúcemu. 

X. Záručné a reklamačné podmienky

 Záručné a reklamačné podmienky sú dostupné v samostatnom dokumente na tomto odkaze 

XI. Obmedzenie zodpovednosti 

Strany zhodne vyhlasujú, že ich úmyslom je, bez toho, aby boli dotknuté predchádzajúce ustanovenia VOP, aby žiadna strana nezodpovedala druhej strane za čisté hospodárske straty, straty zisku alebo predpokladaného zisku, stratu očakávaného budúceho odbytu (vrátane okrem iného aj nákladov na stiahnutie výrobkov), poškodenie dobrého mena alebo goodwill, vo všetkých prípadoch vzniknutých tak priamo, nepriamo či sprostredkovane, ani za nároky za nepriame škody akéhokoľvek druhu vzniknuté v súvislosti so Zmluvou. 

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia Zmluvy, nie je porušením Zmluvy zo strany Predávajúceho jeho omeškanie pri plnení alebo neplnení jeho záväzkov podľa Zmluvy, ak k takému neplneniu alebo omeškaniu dôjde v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť Predávajúceho. 

XII. Záverečné ustanovenia 

12.1 Predávajúci si vyhradzuje právo odložiť deň dodania, odstúpiť od Zmluvy alebo znížiť objem Tovaru objednaného Kupujúcim (bez zodpovednosti voči Kupujúcemu), ak Predávajúci nemôže prevádzkovať svoju podnikateľskú činnosť alebo je táto činnosť oneskorená z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť na strane Predávajúceho, s tým, že v prípade, ak tento stav potrvá viac ako 30 dní, má Kupujúci právo odstúpiť od Zmluvy. 

12.2 Všetky oznámenia podľa Zmluvy alebo týchto VOP musia byť urobené písomne a adresované druhej strane na adresu sídla príslušnej strany zapísanú v obchodnom alebo živnostenskom registri alebo na inú oznámenú adresu, prípadne emailom na emailovú adresu, ktorú si strany dohodli. 

12.3 Zmluva a tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka. Strany sa zároveň dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy budú riešiť v prvom rade zmierlivou cestou. Pre riešenie prípadných sporov sú príslušné súdy v Slovenskej republike. 

12.4 Kupujúci podpisom Zmluvy alebo vyplnením a odoslaním Objednávkového formuláru na webovej stránke predávajúceho alebo úhradou daňového dokladu (proforma faktúry, faktúry) potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Kupujúci zároveň podpisom Zmluvy alebo odoslaním objednávkového formuláru alebo emailovou komunikáciou vyslovuje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom plnenia Zmluvy a za účelom ponúkania ďalších služieb a tovarov Predávajúceho, t.j. na marketingové účely Predávajúceho. Kupujúci udeľuje tento súhlas dobrovoľne a na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho alebo na adresu predávajúceho alebo odhlásením sa cez odkaz v emailovej komunikácii.