E-MAIL

info@topfotobudka.sk

TELEFÓN

(+421) 918640199

Záručné a reklamačné podmienky

Tieto záručné a reklamačné podmienky sú platné pre produkty predávané spoločnosťou Adamass s.r.o.

Sú platné pre Kupujúceho (ďalej len Kupujúci) t.j. pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa (podľa zákona č. 455/1991 Zb. živnostenského zákona), ktorá kupuje tovar od Predávajúceho.

Za podmienok uvedených v tomto dokumente (ďalej len ZRP), Adamass s.r.o.(ďalej len Predávajúci) udeľuje Kupujúcemu záruku za zakúpený Tovar, zaväzuje sa k odstráneniu nedostatkov v Tovare. Doba záruky je stanovená v mesiacoch a je určená pre každý komponent Tovaru. Pre komponenty, ktoré sú dodávané tretími stranami je platná záruka výrobcu (alebo distribútora), a Ručiteľ neposkytuje priamo záruku na toto zariadenie, len sprostredkuje opravu.

Na všetky komponenty, ktoré Predávajúci montuje do Tovaru a aj ktoré sú dodávané tretími stranami je záruka 12 mesiacov. Táto doba sa počíta od dátumu dodania Tovaru Predávajúcim Kupujúcemu. Za vady na komponentoch dodávaných Predávajúcim zodpovedá Predávajúci, za komponenty dodávané tretími stranami zodpovedá tretia strana a vady sú odstraňované v servisoch a opravovniach určených tretími stranami. Predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať opravu v určenom servise na opravu za podmienok, že Kupujúci ho tým písomne poverí. Vadný komponent doručí do sídla prevádzky Predávajúceho Kupujúci na vlastné náklady.

Pre softvér použitý v Tovare platia tieto podmienky: Kupujúci získava kúpou Tovaru licenciu na softvér. Aktualizácie softvéru sú po dobu 12 mesiacov od zakúpenia licencie Predávajúcim bezodplatne. Ukončenie doby bezplatných aktualizácii nemá vplyv na funkčnosť Tovaru a ten bude aj bez ďalších aktualizácii funkčný. Pri preberaní TOPFOTOBÚDKY v softvéry bude Predajcom prednastavených 8 šablón na použitie. Ďaľšie nastavenia a rozšírenia funkcie softvéru si inštaluje a upravuje sám Kupujúci a Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za nastavenia, ktorých príčinou bude nesprávne fungovanie TOPFOTOBÚDKY.

Tovar bude mať akosť stanovenú v Zmluve a v prípade, že Zmluva akosť neurčuje, akosť zodpovedajúcu účelu uvedenému v Zmluve a ak nie je tento účel v Zmluve uvedený, tak k účelu, ku ktorému sa takýto Tovar obvykle používa a vhodný pre účely, pre ktorý je vyrobený.

Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vady do 20 pracovných dní od prijatia chybného zariadenia v sídle spoločnosti Adamass s.r.o.. Predávajúci si však vyhradzuje právo predĺžiť vyššie uvedenú lehotu (20 dní) v prípade, že oprava nie je možná v rámci služieb Predávajúceho a oprava bude vykonaná v servise výrobcu alebo distribútora. V prípade prevzatia zariadenia, ktoré bolo poškodené stranou Kupujúceho nie je upresnená lehota na opravu.

Záruka sa nevzťahuje na vady a poruchy :

- spôsobenými mechanickým poškodením, prevádzkou zariadenia v nepriaznivých podmienkach,

- spôsobené vplyvom vonkajších faktorov, poruchy spôsobené elektrickou sieťou, chemických činiteľov, zaplavením, poliatím zariadenia akoukoľvek kvapalinou,

- vystavením vonkajšiemu ionizujúcemu žiareniu alebo magnetickému poľu,

- spôsobené nekompatibilným servisom, zmenou v nastaveniach v softvéri dodávaného Predávajúcim, zasahovaním do softvéru, inštaláciou iného softvéru, zavírením PC.

Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru v prípade, že Tovar nie je používaný v súlade s parametrami ktorejkoľvek špecifikácie alebo návodu na použitie poskytnutého Predávajúcim Kupujúcemu alebo pokiaľ Tovar alebo jeho časti budú Kupujúcim zmenené, zneužité alebo nevhodne uskladnené,

Kupujúci berie na vedomie, že Tovar nie je určený na nepretržitú prevádzku. Maximálna pracovná doba by nemala prekročiť (12 hodín, potom musí byť Tovar nepripojené najmenej na 6 hodín.) Zariadenie sa môže používať len v krytých miestnostiach. Pracovný a skladovací priestor: teplota 10 - 30 ° C, vlhkosť 35-80% bez kondenzácie. Ak bolo zariadenie vystavované teplotám mimo uvedeného rozsahu, pred opätovným spustením musí byť skladované minimálne jednu hodinu v priaznivých podmienkach.l

Kupujúci stráca práva vyplývajúce zo záruky v prípade opravy zariadenia treťou stranou pokiaľ o tom neinformuje Predávajúceho a ten k tomu nedal súhlas písomnou formou (emailom). Ďalej v prípade zistenia porušenia, poškodenia alebo prerušenia ktorejkoľvek z plomb alebo ich prekrytia, ktoré zabráni identifikácii sériových čísel a identifikátorov identifikujúce zariadenie a komponenty. Ak Kupujúci použije materiál, ktorý nie je kompatibilný s pokynmi uvedených výrobcom.

Kupujúci je povinný pri reklamácii a identifikácii vady dodržať nasledujúci postup : Kupujúci emailom popíše závadu, po identifikácii poruchy Predávajúcim, Kupujúci odošle komponent vykazujúci vadu do sídla Predávajúceho na vlastné náklady. Pokiaľ nie je možné identifikovať závadu „na diaľku“bude vyslaný servisný technik, ktorý  identifikuje poruchu v mieste Kupujúceho. Kupujúci však berie na vedomie, že v prípade neoprávneného výjazdu servisného technika mu bude vyúčtovaný výjazd servisného technika. Suma za výjazd servisného technika a ceny opráv budú oznámené Kupujúcemu vopred.

 V prípade nutnej reinštalizácie softvéru Predávajúci nie je povinný opätovne inštalovať 8 šablón, ktoré boli poskytnuté Kupujúcemu len pri preberaní výrobku ako "služba naviac".Predávajúci nie je povinný ani opravovať nastavenia softvéru, ktoré boli zmenené zásahom Kupujúceho. V prípade požiadania o túto službu bude Kupujúcemu účtovaná vopred dohodnutá suma za túto opravu. Kupujúci je povinný zabezpečiť súčinnosť pri oprave t.j. pripojenie PC na internet.V prípade chyby softvéru oprava bude vykonaná  „na diaľku“ pomocou softvéru Teamwiever, ktorý bude Kupujúcim vopred naištalovaný do Tovaru (do PC).

Predávajúci neposkytuje náhradný Tovar ani komponent počas doby opravy (ak sa nedohodnú inak). Predávajúci nezodpovedá za stratené údaje v dôsledku odstránenia chyby. Nie je zodpovedný za škody na majetku spôsobené chybným zariadením, za ušlý zisk, za náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú obnovením údajov a opätovnom nainštalovaní softvéru alebo jeho opätovnom nákupe a získaní licencie. Predávajúci taktiež nezodpovedá ani za straty Kupujúceho ak škoda bola spôsobená nesprávnou obsluhou zariadenia.

Všetky ďalšie reklamačné a záručné podmienky neuvedené v tomto dokumente sa riadia Zákonom č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník.