E-MAIL

info@topfotobudka.sk

TELEFÓN

(+421) 918640199

ZÁSADY SPRACOVANIA
OSOBNÝCH ÚDAJOV

Posledná aktualizácia: máj 2018

Spoločnosť Adamass s.r.o. sa zaväzuje chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Táto politika ochrany súkromia (spolu s inými dokumentami, na ktoré sa v nich odkazuje) vysvetľujú, aké osobné údaje od vás a o vás spoločnosť Adamass s.r.o. zhromažďuje, keď nás kontaktujete a naopak. Pomôže vám pochopiť, ako spracovávame, uchovávame a chránime vaše osobné údaje.

Kto sme?

Spoločnosť Adamass s. r. o., so sídlom Baltická 17, 040 12 Košice, Slovenská republika, IČO: 48 342 696, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 37989/V je prevádzkovateľ a v niektorých prípadoch sprostredkovateľ údajov, ako je stanovené v zákone o ochrane údajov z roku 1998 (v znení zmien a doplnení) vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré nadobudne platnosť 25. mája 2018. Zaviazali sme sa chrániť a rešpektovať vaše súkromie.

Webovú stránku www.topfotobudka.sk vlastní a prevádzkuje spoločnosť Adamass s.r.o. (ďalej označovaná aj ako „my“, „ nám“ a „naše“, podľa kontextu).

Nasledujúce informácie si pozorne prečítajte, aby ste pochopili naše názory a postupy týkajúce sa nášho spôsobu spracovania vašich osobných údajov. Dúfame, že nasledujúce informácie poskytnú odpoveď na všetky vaše prípadné otázky. V opačnom prípade nás kontaktujte.

Vyhradzujeme si právo túto politiku priebežne zmeniť a o všetkých zmenách vás budeme informovať.

Náš právny základ na spracovanie vašich osobných údajov

Bez vášho „súhlasu“ nebudeme o vás v určitých prípadoch zhromažďovať žiadne osobné údaje, napríklad keď označíte políčko, že chcete dostávať e-maily alebo bulletiny, alebo keď nás požiadate, aby sme vám odpovedali na pripomienku alebo otázku.

Keď nám poskytnete vaše osobné údaje, zabezpečíme, aby ste boli informovaní o tom, čo s nimi plánujeme urobiť a prečo je to potrebné.

V niektorých prípadoch budeme využívať naše „oprávnené záujmy“ spôsobom, ktorý by ste od nás mohli dôvodne očakávať, napríklad v rámci našich každodenných obchodných operácií môžeme použiť vaše kontaktné údaje, aby sme vám poštou, telefonicky, e-mailom zaslali aktuálne informácie alebo priamy marketingový materiál o produktoch alebo službách, o ktorých sa domnievame, že vás môžu zaujímať. Zabezpečíme, aby to neovplyvnilo vaše práva, slobodu alebo záujmy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Za iných okolností budeme spracovávať vaše osobné údaje podľa našich „zmluvných povinností“, napríklad s cieľom dodať produkt alebo službu, ktorú ste si objednali, priamo na vašu adresu alebo na adresu, ktorú ste zadali.

Nakoniec, vaše osobné údaje môžeme spracovávať na základe našej „zákonnej povinnosti“, aby sme dodržiavali platné zákony.

Ako získavame vaše osobné údaje

Osobné údaje získavame, keď navštívite niektorú z našich webových stránok, používate svoj účet alebo kupujete niektorý z našich produktov a služieb; keď vás pozývame na podujatia alebo vás žiadame o aktualizáciu osobných údajov, ktoré už o vás máme; keď musíme spracovať a plniť objednávky; keď s nami komunikujete telefonicky, online alebo prostredníctvom sociálnych médií; keď si u nás otvoríte účet; keď žiadate o spätné volanie, máte dotaz alebo nám chcete vyjadriť svoje obavy; keď vyplníte akékoľvek prieskumy, ktoré vám pošleme; keď povolíte tretím stranám zdieľať údaje s nami; keď navštívite našu webovú stránku, vrátane vášho celého jednoznačného určenia zdroja (URL) na prekliknutie cez našu stránku a z našej stránky; keď používate vaše telefónne číslo na volanie na naše zákaznícke oddelenie a keď umiestňujete údaje vo verejnej doméne. Osobné údaje o vás (napríklad vaše meno, adresa a e-mailová adresa) môžeme tiež získať, ak ste zákazník našej firmy.

Ako používame vaše osobné údaje

Zaviazali sme sa poskytovať vám najlepšie skúsenosti zákazníka a na dosiahnutie tohto cieľa môžeme použiť údaje, ktoré nám poskytnete, s cieľom: a) plniť naše záväzky vyplývajúce z akýchkoľvek zmlúv uzatvorených medzi vami a nami a poskytovať vám údaje, produkty a služby, ktoré od nás požadujete; b) poskytovať vám údaje o iných tovaroch a službách, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste už zakúpili alebo na ktoré ste sa pýtali; c) poskytovať vám alebo povoliť tretím stranám, aby vám poskytovali informácie o tovaroch alebo službách, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať; d) informovať vás o zmenách našich služieb; e) zabezpečiť, aby bol obsah našich webových stránok prezentovaný čo najefektívnejšie pre vás a váš počítač. Zákon o ochrane osobných údajov to umožňuje v rámci nášho „oprávneného záujmu“, aby nám pomohol pochopiť našich zákazníkom tým, že vám poskytujeme vysoký štandard služieb zákazníkom.

Ako zdieľame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s vybranými tretími stranami, vrátane: a) obchodných partnerov, dodávateľov a subdodávateľov na plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorú s vami uzatvoríme; b) inzerentov a reklamných sietí, ktoré vyžadujú údaje na výber a zobrazovanie relevantných reklám pre vás a ostatné subjekty; c) analytikov a poskytovateľov vyhľadávačov, ktorí nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii našich webových stránok, d) ak máme povinnosť zverejniť alebo zdieľať vaše osobné údaje, aby sme dodržali akúkoľvek zákonnú povinnosť alebo aby sme mohli vykonávať alebo uplatniť naše zmluvné podmienky alebo podmienky predaja.

Ako chránime vaše osobné údaje

Vieme, ako všetkým našim zákazníkom a dodávateľom záleží na bezpečnosti údajov. Zaviazali sme sa zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi s náležitou starostlivosťou. Aby sme chránili vaše súkromie, používame rôzne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov a zabránenie neoprávnenému prístupu k nim, ich použitiu alebo zverejneniu.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Väčšinu vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli, vymažeme hneď ako prestanete využívať služby a následne po 12 mesiacoch budú osobné údaje vyňaté z našich dlhodobých záloh. Ponecháme si protokoly e-mailov ako evidenciu nášho kontaktu z dôvodov vybavovania sťažností.

Aj naďalej budeme uchovávať obmedzené osobné údaje o vás (vrátane záznamov o transakciách) po dobu až 10 rokov na účely účtovníctva, vedenia záznamov a administratívy. Ak zvážime, že je potrebné uchovávať záznamy dlhšie, napríklad ak sú záležitosti predmetom sporu o nároky, údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je potrebné.

Aké sú vaše práva v oblasti osobných údajov

Chceme zabezpečiť, aby ste svoje osobné údaje mali pod kontrolou, a uistiť sa, že rozumiete svojim zákonným právam:

· Poskytneme vám prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme, vo väčšine prípadov bezplatne.

· Opravíme vaše osobné údaje v prípade, že sú nesprávne, neaktuálne alebo neúplné.

· Prestaneme používať vaše osobné údaje na priamy marketing alebo profilovanie (či už prostredníctvom špecifických alebo všetkých kanálov).

· Prestaneme spracovávať vaše osobné údaje, ktoré vyžadujú váš súhlas, po zrušení tohto súhlasu.

Ako si môžete skontrolovať svoje osobné údaje na účely priameho marketingu

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, používame na komunikáciu s vami telefonicky, e-mailom, alebo poštou s cieľom informovať vás  o dostupných aktualizáciách, na propagáciu našich produktov alebo služieb. Náš oprávnený záujem použijeme na to, aby sme vám poskytli informácie o ponúkaných tovaroch a službách, ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo na ktoré ste sa pýtali.

Vždy budete mať možnosť rozhodnúť sa pre alebo sa odhlásiť z prijímania takýchto informácií na marketingové účely. V každej e-mailovej komunikácii, ktorú zašleme na marketingové účely, môžete kliknúť na odhlásenie.

Kedy kontaktovať regulačný orgán

Ak ste nespokojní s našou odpoveďou na akékoľvek požiadavky, ktoré ste nám predložili ohľadom používania vašich osobných údajov, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje neboli spracované správne, máte právo podať sťažnosť regulačnému orgánu. Na Slovensku je to Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a môžete ich kontaktovať na adrese:

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Tel.: + 421 2 32 31 32 14

Fax: + 421 2 32 31 32 34

Webová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

Ak máte sídlo mimo Slovenska, máte právo podať svoju sťažnosť príslušnému regulačnému orgánu pre ochranu osobných údajov v krajine vášho pobytu.

Rozšírenie spracovania osobných údajov v SLUŽBA PRENÁJOM

Vysvetlenia pojmov:

Účel spracúvania osobných údajov - Prečo spracúvame?
Právny základ - Čo nás na to oprávňuje?
Kategórie príjemcov - Komu tieto údaje poskytujeme?
Cezhraničný prenos os. Údajov - Zasielame Vaše údaje do zahraničia?
Lehoty na vymazanie os. Údajov - Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania - Sledujeme Vaše správanie?
Kategórie osobných údajov - Aké údaje spracúvame?

FOTOGRAFIE - TOPFOTOBÚDKA

Prevádzkovateľ v rámci predmetu podnikania poskytuje služby – fotografie získané prostredníctvom TOPFOTOBÚDKY, ktorý obsluhuje personál Prenajímateľa na spoločenskej akcii fyzických osôb (súkromné účely), ako aj na spoločenskej akcii fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb v rámci ich podnikateľských, marketingových, charitatívnych a iných podujatiach (ďalej aj ako „Služba“ alebo „TOPFOTOBÚDKA“). 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb, ktoré objednali služby prevádzkovateľa za účelom zabezpečenia plnenia objednaných služieb. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje objednávateľa v IS Zmluvné vzťahy – klienti FO. 

Prevádzkovateľ vykonáva nevyhnutné spracovateľské operácie s osobnými údajmi fyzických osôb (fotografie), ktoré sa dobrovoľne odfotili prostredníctvom TOPFOTOBÚDKY za účelom zálohovania, zhromaždenia a prípravy pre zaslanie klientovi. 
Právnym základom pre takéto spracúvanie je súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 
Samotné odfotografovanie sa je absolútne dobrovoľné. TOPFOTOBÚDKA je samostatne stojace zariadenie, ktoré bez dobrovoľného umiestnenia fyzickej osoby pred „fotostenu“ a objektív (samotná TOPFOTOBÚDKA) fotografiu fyzickej osoby bez jej vedomia vykonať nedokáže. Za jednoznačný prejav vôle prevádzkovateľ považuje dobrovoľné vykonanie fotografie vstupom pred TOPFOTOBÚDKOU a vytlačením si fotografie, prípadne odoslaním na e-mail zadaný priamo v zariadení. 

Prevádzkovateľ zasiela súbor fotografií vyhotovených na akcii, ktorú organizoval v chránenej podobe na USB nosiči, inom digitálnom nosiči alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie organizátorovi spoločenskej akcie za účelom plnenia predmetu objednávky, na ktorú sa zaviazal. 
Právnym základom pre zaslanie fotografií je oprávnený záujem tretej strany v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je získanie a uchovanie záznamu (fotografií) z priebehu spoločenskej akcie organizovanej, hradenej i zabezpečenej organizátorom (príjemcom/treťou stranou, ktorá má oprávnený záujem na odovzdaní fotografií, ktorých zhotovenie objednala). 

Prevádzkovateľ zverejňuje fotografie zhotovené TOPFOTOBÚDKOU za účelom propagácie svojich služieb na internetovej stránke prevádzkovateľa, na sociálnych sieťach prevádzkovateľa a v propagačných materiáloch. 

Ďalej Prevádzkovateľ na internetovej stránke prevádzkovateľa, na sociálnych sieťach prevádzkovateľa a v propagačných materiáloch zverejňuje video z fotenia - pokiaľ bola táto služba bola dohodnutá v podmienkach.

Aby sme mohli Vaše fotografie a videa zverejniť, musíme disponovať Vašim súhlasom, ktorý je jediným oprávneným právnym základom pre takéto zverejnenie. Odvolať súhlas môžete urobiť kedykoľvek aj po zverejnení fotografií alebo videa emailom a Prevádzkovateľ sa zaväzuje fotografie alebo videa zo svojej stránky odstrániť do 10 dní. 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Poverení zamestnanci
Organizátor spoločenskej akcie, ktorý si Službu objednal

LEHOTY NA VYMAZANIE OS. ÚDAJOV

- po naplnení účelu
- po uplynutí 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu, resp. Do 10 dní po jeho odvolaní.

KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB

Fyzické osoby, fyzické osoby-podnikatelia, zástupcovia alebo zamestnanci odberateľa, ktorí objednali služby prevádzkovateľa na akciu, ktorú organizujú, alebo na organizácii ktorej sa spolupodieľajú 
Fyzické osoby (návštevníci podujatia, na ktorom sa nachádza TOPFOTOBÚDKA), ktoré sa prostredníctvom TOPFOTOBÚDKY dobrovoľne odfotili.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa 
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa

Zásady používania súborov cookies

Posledná aktualizácia: máj 2018

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača pri návšteve našich webových stránok. Používajú sa na efektívnejšie fungovanie našich webových stránok, ako aj na poskytovanie informácií majiteľom webových stránok o výkone webovej stránky. Tým sa zaistí, že budete môcť plne využívať funkcie webových stránok.

Súbory cookies môžu získavaním a zapamätaním si údajov o vašich osobných preferenciách prispôsobiť prevádzku našej webovej stránky vašim potrebám a tomu, čo sa vám páči alebo nepáči. Súbory cookies nám v žiadnom prípade neposkytujú prístup k súborom vo vašom počítači ani akýmkoľvek údajom o vás, okrem údajov, ktoré poskytujete, a niektorých aktivitách, ktoré vykonávate na našej webovej stránke.

Vieme, že ľudia majú zo súborov cookies obavy. Veríme však, že výhody, ktoré navzájom získavame z ich správneho používania, stoja za to. Súbory cookies však môžete z vášho počítača kedykoľvek vymazať a odporúčanie, ako to urobiť, je k dispozícii na stránkewww.allaboutcookies.org.

Vykonali sme audit nášho používania súborov cookies a nemyslíme si, že na našej webovej stránke používame nejaké súbory cookies, ktoré sú príliš obťažujúce. Používame analytické súbory cookie, ktoré zhromažďujú údaje v anonymnej forme vrátane počtu návštevníkov webovej stránky, odkiaľ návštevníci prišli a navštívené stránky. Súbory cookies používame na to, aby sme povolili fungovanie aplikácie s upozornením na e-mail a spätné vyvolanie, ak ste už súhlasili s vyhlásením o politike používania súborov cookies. Súbory cookies sa používajú aj na účely zacielenia reklamy. Na našej webovej stránke môžu byť použité tieto súbory cookies:

Poskytovateľ/názov súboru cookie:
Používané na:
Facebook - Vyhľadanie reklamy a remarketingu
Google Adwords - Vyhľadanie reklamy a remarketingu
Google Analytics - Výkonnosť webových stránok a analýza publika
LinkedIn - Vyhľadanie reklamy a remarketingu
YouTube - Vyhľadanie reklamy a remarketingu

Väčšina webových prehliadačov umožňuje určitú kontrolu nad väčšinou súborov cookies prostredníctvom nastavení prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookies, vrátane toho, ako zistiť nastavenia súborov cookies a ako ich spravovať a zablokovať/zakázať, navštívte stránku www.allaboutcookies.org.

Ako nás môžete kontaktovať

Akékoľvek otázky, ktoré máte o vašich osobných údajoch alebo o tejto politike, môžete napísať na info@topfotobudka.sk