E-MAIL

info@topfotobudka.sk

TELEFÓN

(+421) 918640199

VŠEOBECNÉ
OBCHODNÉ PODMIENKY - PRENÁJOM AUDIO KNIHA HOSTÍ

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Adamass s. r. o.

I. Úvodné ustanovenia 

1.1 Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Adamass s. r. o., so sídlom Baltická 17, 040 12 Košice, Slovenská republika, IČO: 48 342 696, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 37989/V ako Prenajímateľom – konečným zákazníkom, právnickou osobou alebo fyzickou osobou – Nájomcom. 

1.2 Použitie jednotného čísla v týchto VOP zahrňuje aj číslo množné a naopak, ak to dovoľuje alebo to vyžaduje kontext textu.

II. Výklad pojmov 

2.1 Na účely týchto VOP sa rozumie: 

a) Prenajímateľom je spoločnosť Adamass s. r. o., so sídlom Baltická 17, 040 12 Košice, Slovenská republika, IČO: 48 342 696, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 37989/V
b) Nájomcom je konečný zákazník, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ (podľa zákona č. 455/1991 Zb. živnostenského zákona), ktorá si objedná od Prenajímateľa Službu;
c) Zmluvou sa rozumejú všetky zmluvy, dohody, objednávky, faktúry, emailová aj iná komunikácia vedená písomnou formou medzi Prenajímateľom a Nájomcom, ktoré sa týkajú Služby;
d, Službou sa rozumie prenájom Audio knihy hostí na akciách organizovaných Nájomcom na vopred dohodnutú dobu.

III. Predmet prenájmu 

3.1 Predmetom prenájmu je Audio knihy hostí, ktorú Prenajímateľ prezentuje na stránke www.topfotobúdka.sk a ktorú si Nájomca prenajíma v súlade s týmito VOP.

3.2 Chyby v písaní alebo iné chyby alebo opomenutia v cenových ponukách, faktúrach alebo iných dokumentoch vydaných Prenajímateľom budú opravené bez akejkoľvek zodpovednosti Prenajímateľa. 

IV. Rozsah poskytovanej služby

1, Prenájom zariadenia Audio knihy hostí na dohodnutý čas na dohodnutom mieste;

2, Spracovanie a zaslanie nahrávok.

V. Priebeh objednania služby a rezervácia termínu

5.1 Dopyt na poskytnutie Služby môže uplatniť klient prostredníctvom internetu cez webovú stránku, emailom alebo telefonicky uvedením základných údajov najmä kontakt, dátum akcie, miesto akcie atď.

5.2 Ak to kapacita Prenajímateľa umožňuje, potvrdí klientovi poskytnutie Služby podľa jeho požiadaviek.

5.3 Klient potvrdí súhlas s objednaním Služby vypísaní a odoslaním objednávky (za objednávku sa považuje vyplnenie rezervačného formulára alebo objednávka vo forme emailu), ktorý obsahuje fakturačné údaje Nájomcu.

5.4 Prenajímateľ na základe objednávky vystaví a doručí Nájomcovi faktúru.

5.5 Samotná rezervácia termínu prebehne po zaplatení faktúry (alebo jej časti t.j. rezervačného poplatku). Je na uvážení ( v závislosti na dobe do dátumu Služby)  Prenajímateľa či vystaví faktúru len na rezervačný poplatok alebo bude požadovať zaplatenie celej sumy za prenájom. Zaplatením faktúry Nájomca súhlasí so VOP.

5.6 Prenajímateľ po prijatí úhrady faktúry alebo jej časti, písomne potvrdí záväznosť objednávky Nájomcovi.

5.7. Pokiaľ bola uhradená len časť faktúry t.j. rezervačný poplatok, Prenajímateľ vystaví faktúru na zvyšnú časť za Službu v predstihu pred dátumom Služby. Prenajímateľ dodá Predmet nájmu až po uhradení celej Sumy za Službu.

VI. Cena služby 

Cena Služby je buď zverejnená na web stránke Prenajímateľa alebo v prípade, že takáto ponuková cena nie je určená, platí cena určená dohodou zmluvných strán.

VII. Platobné podmienky 

Platba za Službu je možná prevodom na účet.

Celkovú sumu faktúry tvorí rezervačný poplatok vo výške 25 EUR, zvyšok je cena za služby.

Faktúra prípadne faktúry (rezervačný poplatok+cena za prenájom) bude Prenajímateľom vystavená na dopredu dohodnutú sumu za prenájom.

VIII. Storno a vrátenie finančných prostriedkov

8.1 Rezervačný poplatok vo výške 25 EUR je nevratný.

8.2 Zvyšná Suma za faktúru t.j. znížená o rezervačný poplatok  je vratná, za podmienky, že Nájomca písomne o to požiada najneskôr 14 dní pred dohodnutým termínom poskytnutia Služby.

8.3 Celá Suma za faktúru je nevratná, ak potvrdenú Službu jednostranne zruší Nájomca neskôr ako 14 dní pred dohodnutým termínom poskytnutia služby.

8.4 Výnimku z bodu 8.3 tvoria prípady, keď v dôsledku vopred nepredpokladateľných okolností bude akcia zrušená t.j. v dohodnutom termíne sa nekoná o čom musí Nájomca Prenajímateľa písomne informovať. Neplatí to však v prípade, že termín akcie bol zmenený a Prenajímateľ má voľné kapacity na poskytnutie Služby v náhradnom termíne. Ak voľné kapacity nemá platí bod 8.2.

IX. Povinnosti Nájomcu

9.1 Predmet nájmu bude Nájomcovi doručený najneskôr deň pred začatím akcie určený v Zmluve, a to na mieste (dodacej adrese), ktoré určí v Zmluve Nájomca.
V prípade bezdôvodného neprevzatia predmetu nájmu Nájomcom je Prenajímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy a uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
Nájomcovi sa pri preberaní predmetu nájmu od dopravcu odporúča prehliadnuť stav zásielky a v prípade akýchkoľvek známok jej zjavného poškodenia (roztrhnutý alebo deformovaný obal a pod.) by mal prevzatie zásielky odmietnuť a informovať o tom dopravcu. V prípade takého poškodenia zariadenia počas prepravy, ktoré spôsobí nefunkčnosť zariadenia, nárok na úhradu škody bude uplatnený voči prepravnej spoločnosti. Prenajímateľ je povinný poistiť zariadenie pri preprave. Prenajímateľ v takomto prípade nemá povinnosť vrátiť Sumu za prenájom Nájomcovi.

9.2 Nájomca je povinný užívať predmet nájmu výlučne počas dohodnutej doby nájmu, a to spôsobom a na účely, na aké je predmet nájmu svojim charakterom určený. Používanie predmetu nájmu iným spôsobom a na iný účel, než je účel určenia predmetu nájmu, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré Prenajímateľa oprávňuje na odstúpenie od Zmluvy.

9.3 Nájomca je povinný zabezpečovať počas doby nájmu bežnú údržbu predmetu nájmu, a zároveň je povinný oznámiť Prenajímateľovi akúkoľvek závadu, ktorá sa na predmete nájmu objaví, a to najneskôr do 24 hodín, a zdržať sa počas výskytu závady užívania predmetu nájmu. Nájomca je povinný zdržať sa akýchkoľvek zásahov do konštrukcie predmetu nájmu. Porušenie ktoréhokoľvek zo záväzkov Nájomcu podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré Prenajímateľa oprávňuje na odstúpenie od Zmluvy.

9.4 Predmet nájmu bude Nájomcom vrátený späť Prenajímateľovi  v prvý pracovný deň po dátume akcie určený v Zmluve, a to dľa dohody alebo pokynov od Prenajímateľa, odovzdaním na výdajnom mieste spoločnosti Packeta alebo zaslaním Slovenskou poštou, prípadne osobným odovzdaním na adrese určenou Prenajímateľom.

Ponechanie si predmetu nájmu Nájomcom po skončení nájmu (t.j. Nájomca predmet nájmu neodošle ani na druhý pracovný deň po dátume akcie určenej v Zmluve) sa považuje za neoprávnené užívanie predmetu nájmu a porušenie tohto ods. 2, ktoré Prenajímateľa oprávňuje žiadať od Nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške nájomného v zmysle Zmluvy. Ak Nájomca predmet nájmu nevráti (neodošle) ani 7 kalendárnych dní po skončení nájmu (t.j. dátume akcie), zmluvná pokuta sa od tejto doby bude navyšovať o 10 %, a to za každý deň trvania porušenia, pričom zmluvná pokuta je splatná na výzvu Prenajímateľa. Nárok na náhradu škody prevyšujúcej hodnotu zmluvnej pokuty tým nie je dotknutý.

Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu v stave, v akom ho od Prenajímateľa prevzal, s prihliadnutím na bežné opotrebovanie.
Náklady na dodanie a vrátenie predmetu nájmu tovaru tvorí cena dopravy, ktorú znáša Prenajímateľ.

Nájomca zabezpečí umiestnenie predmetu nájmu v mieste akcie mimo hlučného prostredia. Prenajímateľ neručí za kvalitu nahrávok ak je spôsobená ruchom z prostredia akcie.

X. Práva Nájomcu

Nájomca má právo reklamácie Služby do 14 dní od dátumu akcie.

XI. Povinnosti Prenajímateľa

Predmet nájmu doručí Nájomcovi najneskôr deň pred začatím akcie, ktorý bude určený v Zmluve, a to na mieste (dodacej adrese), ktoré určí v Zmluve Nájomca.

Prenajímateľ zabezpečí v dohodnutom čase pripravenú Audio knihu hostí na poskytnutie Služby, podľa vopred dohodnutých požiadaviek.

XII. Práva Prenajímateľa

Prenajímateľ nemá povinnosť vyplatiť Sumu za Službu v prípade, ak prerušeniu Služby dôjde v dôsledku:

- ak napriek odoslaniu Predmetu nájmu v dostatočnom predstihu, Nájomca ho neobdrží v termíne z dôvodu dlhšej dodacej lehoty prepravcu ako je štandartná,

- výskytom akejkoľvek udalosti, ktorá spadá do kategórie „vyššia moc,“

- poškodením zariadenia nedbanlivosťou, činom alebo zavinením zo strany Nájomcu.

Záverečné ustanovenia.

Tieto podmienky sú voľne dostupné na webstránkach Prenajímateľa a Nájomcovi je umožnená ich archivácia a reprodukcia, a to najmä vytlačením príslušnej internetovej stránky, stiahnutím a uložením súboru vo formáte Portable Document Format (pdf) alebo uložením súboru obsahujúce tieto podmienky.

Nájomca berie na vedomie, že pri uzavretí Zmluvy dochádza k spracúvaniu osobných údajov Nájomcu, pričom spracovanie a ochrana týchto údajov sa spravuje ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uzavretím Zmluvy Nájomca potvrdzuje, že berie na vedomie nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov. Prenajímateľ upozorňuje, že pri uzavretí Zmluvy dochádza k spracovaniu identifikačných a kontaktných údajov, ktoré Nájomca dobrovoľne a sám uviedol pri uzavretí Zmluvy, a to za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ktorá je tiež právnym základom spracovania údajov pre daný účel spracúvania. Nájomca berie na vedomie, že bez poskytnutia týchto údajov by uzavretie a plnenie Zmluvy nebolo možné. Osobné údaje pre účely Zmluvy budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prenajímateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, obchodného zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, t. j. minimálne po dobu 10 rokov. Spracovaním osobných údajov Nájomcu môže byť poverený poskytovateľ služieb spojených so zaistením riadnej prevádzky Internetového obchodu a správca CRM systému Prenajímateľa, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prenajímateľa alebo poskytovateľ doručovacích služieb pri doručení objednaného predmetu nájmu. Pri spracovaní osobných údajov Nájomcu pre účely Zmluvy nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prenajímateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa. Nájomca má predovšetkým právo požadovať od Prenajímateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prenajímateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Prenajímateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť. Zmenené podmienky Prenajímateľ sprístupní na svojich webstránkach. Voči Nájomcovi je účinné vždy to znenie podmienok, ktoré sú účinné v čase uzavretia Zmluvy.

Nájomca úhradou daňového dokladu (faktúry) potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služby, nadobúdajú účinnosť dňom 10.10.2022.